Відбулась ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

11-12 травня 2023 відбулась ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених.

Цього року було подано 110 робіт, а конференція складалась з роботи 7 секцій. Зокрема:

  • Актуальнi проблеми сучасної фiзики – 18 робіт
  • Фiзика енергетичних систем – 7 робіт
  • Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки – 14 робіт
  • Математичнi методи кiбернетичної безпеки – 7 робіт
  • Актуальнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї – 8 робіт
  • Системи та технологiї кiбернетичної безпеки – 31 робота
  • Математичне моделювання та аналiз даних – 25 робіт

Для студентів за освітньою програмою “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору” виступ на конференції прирівнюється до передзахисту дипломної роботи.

Нижче наведено перелік робіт роботи секції “Математичне моделювання та аналiз даних”, а з повним переліком робіт та текстом робіт можна ознайомитися у збірнику матеріалів конференції.

1 Огляд застосування методiв градiєнтного бустингу в задачах регресiї
Асєко-Нкiлi А. М., Яворський O. A.
2 Геопросторовий аналiз пошкоджень вiд вiйни в Українi
I. О. Барабаш, О. М. Пархомчук, А. Ю. Шелестов
3 Огляд методiв iдентифiкацiї кiбератак на прикладi iмпосторiв
А. В. Гаврилова, Г. О. Яйлимова
4 Рефлексивна модель поведiнки груп суспiльства пiд дiєю iнформацiйного впливу
Д. О. Горбачов, I. М. Терещенко
5 Використання хмарних обчислень для аналiзу якостi повiтря
П. О. Гридiн, Г. О. Яйлимова
6 Модифiкацiя алгоритму фазової кореляцiї для виявлення замаскованих об’єктiв на
зображеннях
М. С. Дякуненко, С. А. Смирнов
7 Розпiзнавання зображень планарних точкових об’єктiв
В. О. Карловський, I. I. Нiщенко
8 Розробка системи виявлення аномалiй в багатовимiрних ЕЕГ сигналах з використанням глибинного навчання на основi LSTM Autoencoder
П. О. Кириленко, О. А. Яворський
9 Порiвняння методiв оптимiзацiї гiперпараметрiв для нейронних мереж
П. Є. Козаровицька, Т. Ю. Кучеренко
10 Пошук аномалiй в системах автентифiкацiй за допомогою методiв машинного
навчання
А. М. Колесник, М. В. Ткач
11 Порiвняння точних та наближених методiв побудови довiрчих iнтервалiв для параметрiв деяких розподiлiв
М. М. Корабльов, I. Ю. Канiовська
12 Хмарнi технологiї в задачах аналiзу супутникових даних
В. Г. Кузiн, Є. М. Григоренко, A. Ю. Шелестов
13 Пошук та видалення розмiтки розлiнованого аркушу
П. С. Кузнєцов
14 Виявлення та аналiз прихованого керування сукупнiстю випадкових блукань
А. О. Мiснiк, I. I. Нiщенко
15 Рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями
О. В. Мочук, I. I. Нiщенко
16 Пошук аномалiй в часових рядах децентралiзованих фiнансiв за допомогою LSTM
нейронних мереж
О. I. Намчук, О. А. Яворський
17 Цифрова стабiлiзацiя вiдео в реальному часi. Усунення ефекту послiдовного затвора
А. Д. Павлюк, О. А. Орєхов
18 Пошук значущих ознак для виявлення захворювань лiсу на основi супутникових знiмкiв
Є. В. Салiй, А. М. Лавренюк
19 Оцiнювання характеристик частково спостережуваного ланцюга Маркова на двiйкових послiдовностях
А. В. Цибульник, I. I. Нiщенко
20 Моделювання народження аксiоноподiбних частинок в експериментi SHiP
Я. I. Хохлов, В. М. Горкавенко, П. О. Наказной
21 Управлiння iнвестицiйними портфелями в просторi DeFi
М. С. Шевцова, О. А. Яворський
22 Використання алгоритмiв машинного навчання для задачi оцiнки якостi землi
О. В. Шередеко, Г. О. Яйлимова
23 Аналiз авторегресiйної моделi з марковськими перемиканнями та мультиплiкативним шумом
Д. С. Шифрiн, I. I. Нiщенко