Про кафедру

Кафедру математичного моделювання та аналізу даних (ММАД) навчально-наукового (НН) Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» створено в 2021 році наказом НУ/1/2021 від 05.01.2021 “Про зміни в організаційній структурі Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Кафедра ММАД входить до складу НН Фізико-технічного інституту та функціонує в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кафедра продовжує славні традиції кафедри інформаційної безпеки щодо підготовки бакалаврів, магістрів та PhD за спеціальністю 113  Прикладна математика.

З 2021 року кафедра розпочинає набір студентів на освітню програму “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору” першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторів філософії) рівнів вищої освіти.

Фахівець з прикладної математики – це людина, яка на основі отриманих фундаментальних знань з математики, програмування та комп’ютерних наук будує математичні моделі та інтелектуальні системи для аналізу великих масивів реальних даних (Big Data) із будь-якої предметної області, виявляє закономірності та формує стратегії розвитку компаній і продуктів.

Ключові відмінності прикладної математики в НН Фізико-технічному інституті:

 1. Фундаментальна підготовка з математики, фізики і комп’ютерних наук
 2. Тісна наукова співпраця з провідними університетами і науковими установами світу й України
 3. Бакалаврські та магістерські роботи в рамках реальних міжнародних проєктів
 4. Залучення викладачів із числа провідних науковців і фахівців в сфері аналізу даних і комп’ютерного зору

До навчального процесу, який забезпечує кафедра, у штат залучено викладачів високої кваліфікації, серед яких доктори наук, професори, кандидати наук, а також старші викладачі, асистенти та аспіранти. До навчального процесу за сумісництвом залучені вчені інститутів НАН України, провідні фахівці в галузі інформаційних технологій та прикладної математики.

Сертифікатна програма «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору»

9 грудня 2021 р. на Методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського затверджено сертифікатну програму «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Сертифікатна програма призначена для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із застосування сучасних інформаційних технологій, в тому числі у хмарних середовищах, для розв’язання прикладних задач отримання та аналізу даних на основі математичних моделей та машинного навчання у хмарних середовищах.
Сертифікатна програма (СП) «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» являє собою спеціалізований комплекс пов’язаних між собою дисциплін (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів (студентів кафедри математичного моделювання та аналізу даних Навчально-наукового Фізико-технічного інституту та інших факультетів Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також зовнішніх слухачів).
Освітні компоненти сертифікатної програми складаються з вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Прикладна математика» загальним обсягом 24 кредити.
За результатами опанування слухачем освітніх компонентів сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок на основі здачі відповідних заліків видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом проректора.

Сертифікатна програма «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних»

24 червня 2021 р. на Методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського затверджено сертифікатну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних».

Сертифікатна програма призначена для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із застосування математичних моделей та інтелектуальних методів обробки гетерогенних даних великого об’єму у хмарних середовищах.

Сертифікатна програма «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних» являє собою спеціалізований комплекс пов’язаних між собою дисциплін (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів (студентів кафедри математичного моделювання та аналізу даних (ММАД) НН Фізико-технічного інституту та інших факультетів Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також зовнішніх слухачів).

Освітні компоненти сертифікатної програми складаються з вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Прикладна математика» загальним обсягом 14 кредитів.

За результатами опанування слухачем освітніх компонентів сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок на основі здачі відповідних екзаменів та заліків видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом проректора.

Напрями наукової діяльності кафедри:

 • математичні методи розпізнавання образів та комп’ютерного зору;
 • методи машинного і глибокого навчання на гетерогенних даних;
 • інтелектуальні методи аналізу великих даних різної природи;
 • математичне моделювання нелінійних динамічних систем;
 • математичне моделювання в умовах невизначеності та конкурентної взаємодії;
 • математичне моделювання складних фізичних, соціо-економічних процесів та сталого розвитку;
 • хмарні технології машинного навчання та геопросторового інтелекту.

Портрет спеціаліста

Спеціаліст з прикладної математики за освітньою програмою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» є фахівцем якісно нового типу, що поєднує високий професіоналізм в комп’ютерних науках з глибокими знаннями фізики і математики, на яких ґрунтується створення штучного інтелекту, розпізнавання образів, комп’ютерного зору та машинного навчання.

Завдяки партнерству НН Фізико-технічного інституту з провідними науковими установами та компаніями світу, студенти програми мають змогу проходити стажування, в тому числі в межах академічної мобільності, виконувати дослідження в межах міжнародних проєктів, а також працювати з відомими фахівціми та науковцями в Україні та за кордоном. Випускники бакалаврату мають можливість зробити яскраву кар’єру в відомих інноваційних компаніях, які розвивають напрямки штучного інтелекту, машинного навчання, комп’ютерного зору та аналізу великих даних, продовжити навчання в магістратурі за цим же напрямком і на програмі дуальної освіти з компанією Samsung, в якій НН Фізико-технічний інститут бере активну участь з початку 2018 року.

За бажання під час навчання студент може отримати досвід участі в міжнародних конференціях, міжнародних наукових проєктах та спілкуванні з провідними фахівцями в сфері штучного інтелекту.

Партнери кафедри

НН Фізико-технічний інститут укладає угоди (договори про співпрацю) з партнерами щодо підготовки студентів, зокрема, за спеціальністю «Прикладна математика» – з інститутами НАН України – Інститутом кібернетики, Інститутом математики, Інститутом космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, а також з провідними ІТ-компаніями: «Самсунг Електронікс Україна Компані», «ЕПАМ Системз», «НетКрекер» (Україна), «Глобал Лоджик Україна», «Люксофт», «Глобал Софт» та іншими.
Кафедра налагоджує тісні зв’язки з потенційними роботодавцями.

Випускники

Ми пишаємося нашими випускниками, які успішно працевлаштовуються за фахом або продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі в провідних установах України та інших країнах світу!

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».