Громадське обговорення ОП

На громадське обговорення всіх учасників навчального процесу – освітян, студентів, роботодавців (стейкхолдерів) – виносяться проекти освітніх програм за спеціальністю 113 Прикладна математика (галузь знань 11 Математика і статистика):

ОП “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору”

ОП “Прикладна математика”

(Спільна освітня програма Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики)

Програми обговорювались на засіданнях кафедри математичного моделювання та аналізу даних, Вченої ради Фізико-технічного інституту, з представниками студентських організацій ФТІ, зустрічах з представниками Дослідницького центру Samsung в Україні (Samsung R&D Ukraine).

Фізико-технічний інститут звернувся до партнерів з проханням розглянути програми і висловити свої зауваження.

За підтримки керівництва ФТІ, роботодавці в сфері прикладної математики та штучного інтелекту мають можливість стати партнером та удосконалити освітню програму “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору” за спеціальністю 113 Прикладна математика Фізико-технічного інституту НТУУ “КПІ”.

Для цього просимо роботодавців заповнити анкету щодо потреб потенційних роботодавців у фахівцях з прикладної математики та штучного інтелекту.

А також просимо всіх учасників навчального процесу – освітян, студентів, роботодавців (стейкхолдерів) – свої зауваження, побажання або питання щодо структури освітніх програм, результатів навчання, освітніх компонентів тощо надсилати на електронну адресу  (mmda.ipt.kpi@gmail.com) або формою для зворотного зв’язку.

Під час аналізу освітніх програм пропонуємо звернути увагу на наступні можливі питання:

  • Наскільки повно перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна математика»?
  • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як «зайві», неактуальні або такі, які потрібно змінити?
  • Які компоненти ОП треба, на вашу думку, додати або розширити?
  • Чи узгоджений посеместровий розподіл дисциплін з їх взаємозв’язком?
  • Чи відповідають програмні компетентності рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Можливо, якісь можуть бути вилучені, натомість інші додані.
  • Чи достатньо повно програмні результати навчання відображають бажаний рівень підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії із спеціальності «Прикладна математика»?
  • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП?

Зустрічі із роботодавцями

1. 25 грудня 2021 р.