Методичні матеріали

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність: 113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Computer Vision
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49230

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Нормативні освітні компоненти
1.1 Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство 1

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство 2

Силабус

Силабус

ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток Силабус
ЗО 3 Практичний курс іншомовного наукового спілкування Силабус
ЗО 4 Розробка стартап проектів Силабус
ЗО 5 Інтелектуальний аналіз даних Силабус
1.2 Цикл професійної підготовки
ПО 1 Загальна теорія ігор Силабус
ПО 2 Побудова математичних моделей в природознавстві Силабус
ПО 3 Статистичні методи розпізнавання Силабус
ПО 4 Моделі та рішення в умовах невизначеності Силабус
Дослідницький (науковий) компонент
ПО5 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
ПО5.1 1. Основи наукових досліджень Силабус
ПО5.2 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Силабус
ПО6 Практика Силабус
ПО7 Виконання магістерської дисертації Силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
2.1. Цикл професійної підготовки
(Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)