113 Прикладна математика

Фахівці за спеціальністю «Прикладна математика» є професіоналами в галузі використання математичних знань та комп’ютерної техніки для вирішення різноманітних практичних задач в складних системах різної природи. Прикладний математик – це фахівець, який вміє перевести змістовну суть конкретної проблеми на мову математичних співвідношень, знайти ефективне рішення математичної задачі, інтерпретувати в термінах актуальної предметної області та довести його до кінцевого втілення. Методологічним інструментарієм прикладного математика є теоретичні методи аналізу та синтезу систем. Знання цих методів дає глибоке вивчення студентами методів математичного та комп’ютерного моделювання, системного аналізу, методів оптимізації, аналізу даних, теорії керування, моделей та методів прийняття рішень, моделей просторово-розподілених систем, теорії ігор, моделей та рішень в умовах невизначеності та інших.

Фундаментальна підготовка прикладного математика досягається засвоєнням таких класичних розділів математики як: математичний та дискретний аналіз, математична логіка та теорія алгоритмів, диференційні рівняння, теорія функції комплексних змінних, функціональний аналіз, теорія ймовірностей, випадкових процесів та математична статистика. Апарат класичної математики перевірено часом. Він перетворився у повсякденне знаряддя дослідження не тільки в науці (фізика, астрономія, біологія, екологія), техніці (інформаційні технології, інформаційна безпека та криптографія, інженерні напрями), але і в економіці, фінансовій сфері, страхуванні, менеджменті, соціології, державному управлінні, бізнесі. Більшість видатних вчених, конструкторів, економістів, фахівців в галузі соціальних досліджень вважають, що подальший прогрес їх областей нерозривно пов’язаний з широким і повнокровним використанням сучасних математичних методів.

Повсякденним робочим інструментарієм прикладного математика є сучасна комп’ютерна техніка та відповідні програмні засоби. Саме глибокі знання та навички роботи зі змінними та інструментарієм даної області забезпечують сьогодні високу потребність та конкурентоздатність на ринку праці фахівців з прикладної математики.

Студент ФТІ має можливість освоїти широкий спектр знань, пов’язаних з обчислювальною технікою і програмуванням: алгоритми та структури даних, алгоритмічні мови С++, Python та Java, архітектура комп’ютерів і мова асемблера, системне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи, бази даних та аналіз даних, спеціалізоване програмне забезпечення, комп’ютерна графіка, паралельні та розподілені обчислення, комп’ютерні мережі та мережеві технології, верифікація програм та методи тестування, об’єктно-орієнтований аналіз і проектування, штучний інтелект, формальні методи специфікації програм та інші.

Студенти вчаться працювати в різних операційних системах та застосовувати відповідні мови програмування. Значна увага приділяється використанню суперкомп’ютерів і суперкомп’ютерних технологій у моделюванні, розподілених та хмарних обчисленнях.