ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 2024

13-17 травня 2024 триває робота ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, а 14 травня 2024 року відбулась робота секції “Математичне моделювання та аналiз даних”, де студенти демонстрували свої напрацювання.

Цього року було подано 91 роботу, а конференція складалась з роботи 7 секцій. Зокрема:

  • Актуальнi проблеми сучасної фiзики – 14 робіт
  • Фiзика енергетичних систем – 8 робіт
  • Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки – 7 робіт
  • Математичнi методи кiбернетичної безпеки – 17 робіт
  • Актуальнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї – 9 робіт
  • Системи та технологiї кiбернетичної безпеки – 17 робіт
  • Математичне моделювання та аналiз даних – 19 робіт

Звертаємо увагу, що для студентів за освітньою програмою “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору” виступ на конференції прирівнюється до передзахисту дипломної роботи.

Нижче наведено перелік робіт роботи секції “Математичне моделювання та аналiз даних”, а з повним переліком робіт та текстом робіт можна ознайомитися у збірнику матеріалів конференції, а виступи можна перглянути за посиланням.

 

Enhancing Rural Infrastructure in Ukraine: An Integrated Geospatial Approach
B. V. Potuzhnyi, V. R. Svirsh, N. M. Kussul
Методи монiторингу та аналiзу здоров’я лiсiв за супутниковими даними
В. Е. Iорданова, Г. О. Яйлимова
Використання SAT-розв’язувача в n-ках Шура
В. В. Бичок, А. Васалатiй, О. В. Циганкова, М. О. Хмельницький
Конденсацiя датасету зображень ОКТ методом вiдповiдних градiєнтiв
О. А. Вергелюк, Н. В. Шаповал
Екстраполяцiя якостi повiтря в мiському середовищi з обмеженою кiлькiстю станцiй
Д. К. Городецька, Г. О. Яйлимова
Методи i моделi розпiзнавання образiв, якi отриманi безпiлотними лiтальними апаратами
Є. В. Кiрсенко, В. В. Хайдуров
Метод ефективного нечiткого пошуку документiв в наборi текстових даних
К. О. Клещ, А. I. Петренко
Оптимiзацiя портфелю власних векторiв для отримання доходу вiд активiв на зростаючому ринку DeFi
О. С. Кушнiр
Удосконалений iнтерполяцiйний метод на основi кореляцiйних ваг для заповнення пробiлiв вiд хмар у AOD каналi на щоденних знiмках MODIS
О. А. Кравчук, Г. О. Яйлимова
Ройовий iнтелект у технiчних об’єктах i системах
М. В. Литовченко, В. В. Хайдуров
Дослiдження послiдовного критерiю вiдношення ймовiрностей в задачах A/B тестування
А. А. Марков, I. B. Мiрошниченко
Методи машинного навчання для розпiзнавання нафтових плям за допомогою супутникових знiмкiв
М. Л. Нагорський, Г. О. Яйлимова
Використання методiв машинного навчання для виявлення пошкоджень на сiльськогосподарських територiях
Д. С. Нестеренко, Г. О. Яйлимова
Методи й алгоритми ройового iнтелекту для знаходження розв’язкiв оптимiзацiйних задач моделювання поведiнки складних об’єктiв i систем
В. С. Татенко, В. В. Хайдуров
Ймовiрнiсна модель об’ємної 3D реконструкцiї з врахуванням невизначеностi
С. О. Хмелевський, В. М. Кригiн, В. В. Хайдуров
Пост-кластеризацiя на основi ймовiрнiсної самоорганiзацiйної карти Кохонена
О. В. Хоменко, I. I. Нiщенко
Елайнмент мовних моделей через модифiкацiю внутрiшнiх ваг
М. О. Чернишев, О. А. Яворський
Перенесення моделi машинного навчання для супутникового картографування концентрацiї хлорофiлу-а
П. О. Генiцой, Б. Я. Яйлимов, А. Ю. Шелестов
Iнтеграцiя iнтелектуальної системи аналiзу трафiку та паркувальних мiсць з використанням комп’ютерного зору в контекстi розумних мiст
О. Е. Касьяновський